Poštne Številke

Vse Poštne Številke Slovenije

Poštne Številke 3000 – 3342

Na tem spisku boste našli poštno številko Celja, Velenja, Vojnika, Rogaške Slatine in ostalih velikih in malih mest z poštnega območja Celja.

3000 Celje
3001 Celje – P.P.
3201 Šmartno v Rožni dolini
3202 Ljubečna
3203 Nova Cerkev
3205 Vitanje
3206 Stranice
3210 Slovenske Konjice
3211 Škofja vas
3212 Vojnik
3213 Frankolovo
3214 Zreče
3215 Loče
3220 Štore
3221 Teharje
3222 Dramlje
3223 Loka pri Žusmu
3224 Dobje pri Planini
3225 Planina pri Sevnici
3230 Šentjur

3231 Grobelno
3232 Ponikva
3233 Kalobje
3240 Šmarje pri Jelšah
3241 Podplat
3250 Rogaška Slatina
3252 Rogatec
3253 Pristava pri Mestinju
3254 Podčetrtek
3255 Buče
3256 Bistrica ob Sotli
3257 Podsreda
3260 Kozje
3261 Lesično
3262 Prevorje
3263 Gorica pri Slivnici
3264 Sveti Štefan
3270 Laško
3271 Šentrupert
3272 Rimske Toplice

3273 Jurklošter
3301 Petrovče
3302 Griže
3303 Gomilsko
3304 Tabor
3305 Vransko
3310 Žalec
3311 Šempeter v Savinjski dolini
3312 Prebold
3313 Polzela
3314 Braslovče
3320 Velenje
3322 Velenje – P.P.
3325 Šoštanj
3326 Topolšica
3327 Šmartno ob Paki
3330 Mozirje
3331 Nazarje
3332 Rečica ob Savinji
3333 Ljubno ob Savinji
3334 Luče
3335 Solčava
3341 Šmartno ob Dreti
3342 Gornji Grad

Ostale poštne številke:
1000 – 1434 | 2000 – 2394 | 4000 – 4294 | 5000 – 5297 | 6000 – 6333 | 8000 – 8362 | 9000 – 9265